Pekin Zanieczyszczenie powietrza
wska?nik jako?ci powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym.


Pekin AQI: Pekin Wska?nik Jako?ci Powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym.
152
Niezdrowa
Poprawiony: Niedziela 23:00
Temp.: 23°C
CurrentDane z ostatnich 48 godzinMinMax
PM2.5 AQI
152Pekin PM25 (PM2.5 (ma?e cz?steczki sta?e)) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.61182
PM10 AQI
79Pekin PM10 (PM10 (wziewny py? zawieszony)) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2698
O3 AQI
32Pekin O3 (Ozon) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1125
NO2 AQI
26Pekin NO2 (Dwutlenek azotu) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.556
SO2 AQI
1Pekin SO2 (Dwutlenek siarki) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17
CO AQI
9Pekin CO (Tlenek w?gla) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.415
Temp.
23Pekin t (temperatura) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1631
Ci?nienie
1008Pekin p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10051011
Wilgotno??
83Pekin h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3494
Wiatr
2Pekin w (wiatr) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).13

Air Quality Forecast
Udost?pnianie: “Jak bardzo jest dzisiaj zanieczyszczone powietrze? Sprawd? map? AQI generowan? w czasie rzeczywistym dla ponad 100 krajów.

http://www.zjfcqj.icu/here/pl/
Udost?pnianie: “Pekin Zanieczyszczenie powietrza: wska?nik jako?ci powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym.

Szukasz innego miasta?Dane historyczne dotycz?ce jako?ci powietrza.


Ranking AQI

Pobierz Air Quality Index Widget w czasie rzeczywistym dla:


iPhone & iPad
Android
Windows Phone
Windows PC
Google Chrome
Firefox
Wordpress
Cloud API


Chcesz mie? w?asn? stacj? monitorowania jako?ci powietrza?

Stacje monitoruj?ce jako?? powietrza GAIA wykorzystuj? nowoczesne laserowe czujniki cz?stek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo ?atwe w konfiguracji wymagaj? tylko punktu dost?powego WIFI i zasilacza USB. Po pod??czeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bie??co na naszych mapach

Czy chcia?by? znale?? wi?cej produktów dot. jako?ci powietrza?O pomiarach jako?ci powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jako?ci Powietrza

-Warto?ci Indeksu Jako?ci Powietrza (AQI)Poziomy zagro?enia zdrowia
0 - 50Dobra0-50: Dobra - Jako?? powietrza jest uznawana za zadowalaj?c?, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100?rednia50-100: ?rednia - Jako?? powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mog? by? umiarkowanie szkodliwe dla bardzo ma?ej liczby osób, które s? niezwykle wra?liwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150Niezdrowa dla osób wra?liwych100-150: Niezdrowe dla wra?liwych osób - u osób wra?liwych mog? wyst?pi? negatywne skutki dla zdrowia. Wi?kszo?? populacji mo?e nie odczuwa? negatywnych objawów.
151-200Niezdrowa150-200: Niezdrowe - Ka?dy mo?e zacz?? do?wiadcza? negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wra?liwych mog? wyst?pi? powa?niejsze skutki zdrowotne.
201-300Bardzo niezdrowa200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrze?enie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wp?yw na ca?? populacj?.
300+Zagro?enie dla ?ycia300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: ka?dy mo?e do?wiadczy? powa?niejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat jako?ci powietrza i zanieczyszczenia, sprawd? w wikipedii temat lub nasz poradnik o jako?ci powietrza i jego wp?ywie na Twoje zdrowie.

Wi?cej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycz?ca u?ytkowania: Wszystkie dane dotycz?ce jako?ci powietrza mog? by? niewa?ne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jako?ci dane te mog? by? w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiej?tno?ci, dba o rzetelno?? przy kompilowaniu tre?ci tych informacji, ale w ?adnym wypadku zespó? projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie s? odpowiedzialni za umow?, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obra?enia lub szkody wynikaj?ce bezpo?rednio lub po?rednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia J?zyka:


Temperature unit:
Celcius

澳门新葡亰集团平台网址大全