? nhi?m kh?ng khí t?i Beijing: Ch? s? ch?t l??ng kh?ng khí (AQI) theo th?i gian th?c


AQI c?a Beijing: Ch? s? ch?t l??ng kh?ng khí (AQI) th?i gian th?c Beijing
17
T?t
C?p nh?t ngày th? Ba 17
Nhi?t ??.: 31°C
Current48 gi?? quaMinMax
PM2.5 AQI
17Beijing PM25 (PM2.5 (Phan t? b?i siêu nh?)) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17155
PM10 AQI
15Beijing PM10 (PM10 (Phan t? b?i c??c nho? co? thê? v? h? h?p)) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.879
O3 AQI
27Beijing O3 (?-z?n) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3114
NO2 AQI
6Beijing NO2 (Khí NO2) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.433
SO2 AQI
2Beijing SO2 (Khí SO2) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.15
CO AQI
2Beijing CO (Khí CO) measured by Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.211
Nhi?t ??.
31Beijing t (nhi?t ??) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1932
áp su?t kh?ng khí
1009Beijing p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10051011
?? ?m
27Beijing h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2788
Gió
5Beijing w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

ch?t l??ng kh?ng khí D? báo
Chia s?: “M?c ?? ? nhi?m kh?ng khí c?a ngày h?m nay? Ki?m tra m?c ? nhi?m kh?ng khí trong th?i gian th?c, c?a h?n 100 qu?c gia.

http://www.zjfcqj.icu/here/vn/
Chia s?: “? nhi?m kh?ng khí t?i Beijing: Ch? s? ch?t l??ng kh?ng khí (AQI) theo th?i gian th?c

Tìm ki?m thành ph? khác?D? li?u l?ch s? ch?t l??ng kh?ng khí.


B?ng x?p h?ng ch?t l??ng kh?ng khí

T?i v? ti?n ích Ch? s? Ch?t l??ng Kh?ng khí theo th?i gian th?c cho:


iPhone & iPad
Android
Windows Phone
Windows PC
Google Chrome
Firefox
Wordpress
Cloud API


B?n mu?n tr?m giám sát ch?t l??ng kh?ng khí c?a riêng b?n?

Các tr?m giám sát ch?t l??ng kh?ng khí GAIA ?ang s? d?ng các c?m bi?n h?t laser c?ng ngh? cao ?? ?o ? nhi?m PM2.5 th?i gian th?c, ?ay là m?t trong nh?ng ch?t gay ? nhi?m kh?ng khí có h?i nh?t.

R?t d? cài ??t, chúng ch? c?n m?t ?i?m truy c?p WIFI và ngu?n ?i?n USB. Sau khi k?t n?i, m?c ?? ? nhi?m kh?ng khí ???c báo cáo ngay l?p t?c và theo th?i gian th?c trên b?n ?? c?a chúng t?i

Tìm ki?m nhi?u s?n ph?m liên quan ??n ch?t l??ng kh?ng khí h?n?V? ph??ng pháp ?o ch?t l??ng kh?ng khí và m?c ?? ? nhi?m:

V? các thang ?o ch?t l??ng kh?ng khí

-Giá tr? ch? s? ch?t l??ng kh?ng khí (AQI)M?c ?? ?nh h??ng s?c kh?e
0 - 50T?tCh?t l??ng kh?ng khí ???c xem là ??t tiêu chu?n, và ? nhi?m kh?ng khí coi nh? kh?ng ho?c gay r?t ít nguy hi?m
51 -100Trung bìnhCh?t l??ng kh?ng khí ? m?c ch?p nh?n ???c; tuy nhiên, m?t s? ch?t gay ? nhi?m có th? ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a m?t s? ít nh?ng ng??i nh?y c?m v?i kh?ng khí b? ? nhi?m.
101-150Kh?ng t?t cho ng??i nh?y c?mNhóm ng??i nh?y c?m có th? ch?u ?nh h??ng s?c kh?e. S? ??ng kh?ng có nguy c? b? tác ??ng.
151-200Có h?i cho s?c kh?eM?i ng??i ??u có th? s? ch?u tác ??ng ??n s?c kh?e; nhóm ng??i nh?y c?m có th? b? ?nh h??ng nghiêm tr?ng h?n.
201-300R?t có h?i cho s?c kh?eC?nh báo nguy h?i s?c kh?e nghiêm tr?ng. ?a s? m?i ng??i ??u b? ?nh h??ng.
300+Nguy hi?mC?nh báo s?c kh?e: t?t c? m?i ng??i có th? ch?u tác ??ng nghiêm tr?ng ??n s?c kh?e

?? bi?t thêm v? ? nhi?m và ch?t l??ng kh?ng khí , xem wikipedia ch?t l??ng kh?ng khí ?ang ?? ho?c h??ng d?n v? ch?t l??ng kh?ng khí và s?c kh?e c?a b?n .

?? bi?t nh?ng l?i khuyên v? s?c kh?e r?t h?u ích c?a bác s? y khoa Richard Saint Cyr ? B?c Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Th?ng báo s? d?ng: T?t c? d? li?u ch?t l??ng kh?ng khí kh?ng ???c xác th?c t?i th?i ?i?m c?ng b?. Nh?m ??m b?o ch?t l??ng, nh?ng d? li?u này có th? ???c c?p nh?p mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c. Nhóm d? án Ch? s? ch?t l??ng kh?ng khí toàn c?u ?? th?c hi?n t?t c? yêu c?u c?n thi?t trong vi?c biên so?n các th?ng tin này. Nhóm d? án ho?c các bên liên quan s? kh?ng ch?u trách nhi?m v? b?t k? t?n th?t, th??ng tích ho?c thi?t h?i nào phát sinh tr?c ti?p ho?c gián ti?p t? vi?c cung c?p nh?ng d? li?u này trong b?t k? tr??ng h?p nào.Cài ??t


Cài ??t ng?n ng?:


Temperature unit:
Celcius

澳门新葡亰集团平台网址大全